Αιτωλικά δάση...

Παρθένα και γι' αυτό μαγευτικά. Αξίζουν την προστασία μας.