Σαράνταινα.

Τα Βαρδούσια όπως φαίνονται από την Σαράνταινα...