Κραβαρίτικη ορνιθοπανίδα.

Turdus merula.

Saxicola torquata.

Erithacus rubecula.

Carduelis carduelis.