Δίδυμες Λίμνες...
Οι λίμνες στα Ζηρέλια της Ανατολής.