Αιτωλικά Δάση..

...απέραντα και μοναδικά δάση Κεφαληνιακής Ελάτης.